Algemene voorwaarden


V3 10-05-2022 | 06:59

Deze website is eigendom van Stomavereniging. De website is gemaakt met Digicollect, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Stomavereniging - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stomavereniging en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stomavereniging en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stomavereniging en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Stomavereniging spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een online collectant worden geüpload op Stomavereniging, dan staat de online collectant in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De online collectant vrijwaart Stomavereniging tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Mollie B.V. transactiekosten berekend. Stomavereniging en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Stomavereniging zullen Stomavereniging en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stomavereniging en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stomavereniging geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en Kentaa geldt te allen tijde als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stomavereniging en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stomavereniging daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een online collectebus aanmaakt, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stomavereniging en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Stomavereniging wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@stomavereniging.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Stomavereniging jonger is dan 16 jaar, zal Stomavereniging, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stomavereniging niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stomavereniging en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Stomavereniging en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Over de Stomavereniging

De Stomavereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenkingsbelasting hoeven te betalen over giften. Dus het geld dat je aan ons schenkt, komt ook volledig bij ons terecht. In het kader van de ANBI-status vind je hier alle wettelijk verplichte gegevens.

Naam en contactgegevens
De naam van de vereniging is: Nederlandse Stomavereniging. De verkorte naam van de vereniging luidt: Stomavereniging.

Stomavereniging
Godebaldkwartier 363
3511 DT Utrecht (Gebouw Janssoenborch, 3e etage)
Postbus 30510 | 3503 AH Utrecht
T: 030 634 3910
E: info@stomavereniging.nl

RSIN/fiscaal nummer: 0093.15.779
KvK-nummer: 40531913
ING: NL19INGB0001361073(BIC: INGBNL2A)
ABN AMRO: NL09ABNA0589621300 (BIC:ABNANL2A)

Doelstellingen
De doelstelling van de vereniging is vastgelegd in de statuten en is als volgt omschreven:

De vereniging heeft tot doel:

- het streven naar een optimale kwaliteit van leven na stoma-aanleg voor alle personen met een (tijdelijke) stoma in Nederland en hun omgeving door goede stomazorg en toegang tot adequate stomamaterialen;
- het behartigen van de belangen van haar leden.

De vereniging tracht dit doel, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met anderen, mede te bereiken door:

- het geven van voorlichting in de ruimste zin des woords aan personen met een stoma en hun omgeving;
- het onderhouden van contacten met leveranciers en fabrikanten van materialen en toebehoren om de kwaliteit daarvan, alsook de verkrijgbaarheid te bevorderen;
- het onderhouden van contacten met belangrijke stakeholders als zorgverzekeraars;
zorgverleners en overheden over alle aan stoma gerelateerde zaken;
- het mede bevorderen van de kwaliteit van de stomazorg.

Bestuur
Sanne Blom (voorzitter)
Wim Gerlag (vicevoorzitter)
Ilse van Woudenberg (vicevoorzitter)
John van de Langenberg (penningmeester)
Carl-Peter Cremers (algemeen bestuurslid)
Arjen Noordzij (algemeen bestuurslid)

In de artikelen 11, 12 en 13 van de statuten zijn de verantwoordelijkheden van het bestuur geregeld.

Beloningsbeleid
Het bestuur van de vereniging ontvangt geen salaris voor de uitoefening van de functie, slechts een vergoeding van de onkosten. De medewerkers en directeur van het landelijke bureau worden betaald conform de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Meerjarenplan
De vereniging heeft een strategisch meerjarenplan. Dit document is openbaar en te downloaden.

Jaarverslag en jaarrekening
De vereniging legt verantwoording aan de ledenraad af middels het jaarverslag en de jaarrekening.

Standaard formulier publicatieplicht ANBI
Hier vind u het standaard formulier publicatieplicht van de Stomavereniging.